topimage
Horizon-taal In deze zee van ruimte lees ik horizon-taal, nergens zo helder als hier Wat ontneemt mij nog het zicht om grenzeloos te zien? - Jozua van der Ploeg-

Veilig wadlopen

 

“Veilig wadlopen, verantwoord en met plezier wadlopen” is de missie van de vereniging ‘De Vrije Wadlopers’ (KvK Noord-Nederland 01162455).
Deze missie is hieronder vertaald naar concreet gedrag, voor zowel de vrijwilligers van de vereniging als de deelnemers aan onze wadlooptochten.
Deze uitwerkingen vormen samen de ‘algemene voorwaarden’ waaronder  de vereniging haar activiteiten uitvoert.


 

 

Wat mag u van ons verwachten?

Wat verwachten wij van u?

Algemeen

1

De vereniging organiseert als A-vergunninghouder wadlooptochten met deelnemers en houdt zich daarbij aan de voorwaarden uit de ‘Wadloopverordening (1996)’, de A-vergunning, de ‘Eindtermen Wadloopgids’ en de ‘gedragscode wadlopen’.

Deelnemers volgen instructies van gidsen op, om een veilige en verantwoorde uitvoering van wadloopactiviteiten, zoals genoemd in de verordening en vergunning,  mogelijk te maken. Het niet naleven of opvolgen van deze voorwaarden betekent automatisch uitsluiting van deelname.

 

1a

 

Deelnemers nemen kennis van het feit dat deelname aan een wadlooptocht geheel geschiedt voor eigen risico.

Door uw deelname aan een tocht gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, die hierbij aan u bekend zijn/worden gemaakt.

Door uw deelname aan een tocht gaat u er mee akkoord dat de aansprakelijkheid van de vereniging  en haar gidsen op grond van de bepalingen van artikel 6: 162 e.v. van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Veiligheid

1b

Gidsen dragen samen de verantwoordelijkheid voor een veilige uitoefening van een wadlooptocht. Gezamenlijk beschikken ze door opleiding en ervaring over voldoende theoretische en praktische kennis en kunde. Gidsen zijn door de vereniging gemachtigd die maatregelen te nemen voorafgaande of tijdens een tocht die door hen nodig worden geacht in verband met de veiligheid van de deelnemers.

Deelnemers nemen zelf  alle maatregelen op aanwijzing van de gidsen ten aanzien van de veiligheid van zichzelf, o.a. door kennis te nemen van de algemene informatie op onze website, in het programma en deze algemene voorwaarden.

Aanwijzingen van de gidsen worden opgevolgd.

 

1c

Gidsen onderhouden hun kennis, kunde en ervaring van en met het Wad door scholing, meerdere (praktijk-) oefeningen en wadlooptochten.

 

 

1d

Gidsen beschikken over een professionele en adequate wadloopuitrusting (die minimaal voldoet aan de wettelijk gestelde eisen).

Deelnemers zorgen voor een goede wadloopuitrusting (zie onze website), voldoende eten en drinken voor onderweg.

 

1e

Gidsen tonen in hun gedrag tijdens wadlooptochten  zorg voor actieve en passieve veiligheid;  elke groep wordt minimaal door 2 gidsen begeleid. Op ‘laatkomers’ wordt niet gewacht. Het laag water wacht immers ook niet!

Deelnemers zorgen er voor dat ze tijdig met eigen vervoer op de aangegeven plaats aanwezig zijn en  kennis nemen van de ‘briefing’ m.b.t. uitvoering van de wadlooptocht.

 

1f

Gidsen hebben en onderhouden een goede fysieke en mentale conditie voor wadlooptochten.

Deelnemers verzekeren zich van het feit dat zij beschikken over voldoende fysieke en mentale conditie om binnen een gestelde tijdsduur een verwachte fysieke en mentale inspanning te kunnen leveren.

Deelnemers die twijfelen over hun fysieke en/of mentale conditie, winnen op eigen initiatief hierover vooraf advies in bij de coördinerend gids.  Bij fysieke en/of mentale problemen tijdens de tocht informeert u  de gids zo spoedig mogelijk.

 

1g

Voorafgaande aan een tocht treden gidsen handelend op indien door deelnemers niet is voldaan aan de gestelde eisen. Een gids is, als gemachtigde van de vereniging, bevoegd deelnemers van deelname aan wadlooptochten uit te sluiten.

 

 

 

1h

Gidsen begeleiden deelnemers terug naar de dijk, indien tijdens de wadlooptocht blijkt dat niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden en/of dat de fysieke en/of mentale conditie naar het oordeel van de gids onvoldoende is de tocht succesvol te kunnen afronden.

 

 

1j

De vereniging zal een tocht afgelasten indien de veiligheid van de deelnemers in het geding is/zou kunnen zijn (onweer, dichte mist, koude wind of een combinatie daarvan).  De vereniging probeert dit zo tijdig mogelijk te doen. In bijzondere situaties kan een tocht zelfs op het laatste moment worden afgelast. Soms is het  in onderling overleg mogelijk een alternatief aan te bieden.

Deelnemers beseffen dat wadlopen afhankelijk is van de omstandigheden in de natuur en informeren daarom de avond voorafgaande aan een tocht over de definitieve doorgang daarvan. Zij nemen daarvoor contact op met het aan hen verstrekte telefoonnummer. Indien mogelijk stemt u in met een alternatief veilig aanbod.

 

1j

Alleen bij afgelasting van een wadlooptocht door de vereniging wordt het betaalde bedrag terugbetaald. Er wordt geen vergoeding verstrekt  voor eventueel door deelnemers gemaakte kosten.

Deelnemers ontvangen de gelden retour via de banknummers waarvan de betalingen zijn ontvangen. Zij zorgen zelf voor eventuele onderlinge verrekening/betaling.

Verantwoord

2

Gidsen respecteren het Waddengebied en houden zich aan hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving.

Deelnemers betreden het Waddengebied met respect. Elke gedrag dat leidt tot verstoring en/of beschadiging wordt voorkomen. Concreet komt dit tot uiting in:

- Deelnemers zwermen niet uit;

- Huisdieren laat u vanwege mogelijke    verstoring thuis;

- Afval wordt meegenomen en    achtergelaten op de vaste wal/eiland;

- Planten worden niet geplukt/afgestoken;

- Vogels en zeehonden worden niet    verstoord;

 

2a

Gidsen respecteren het gegeven dat derden die door hen worden ingeschakeld economisch afhankelijk (kunnen) zijn van die activiteiten.

Bij inschakeling van derden (bijvoorbeeld schippers), betalen deelnemers direct bij opgave. Alleen na betaling contracteert de vereniging derden.

 

2b

Als niet aan een tocht wordt deelgenomen, vindt geen terugbetaling plaats.

Annulering van tochten waarbij door de vereniging een boot/schipper wordt ingeschakeld is niet mogelijk.

Plezier

1

De vereniging verstrekt  geruime tijd voor de tocht duidelijke informatie over te organiseren wadlooptochten, waardoor deelnemers in de gelegenheid worden gesteld een beoordeling te kunnen maken over hun deelname.

Deelnemers nemen kennis van de beschikbare informatie van de vereniging en beoordelen of zij succesvol aan de activiteiten kunnen deelnemen. Deelnemers zorgen voor een  duidelijke aanmelding en tijdige betaling, ruim voorafgaande aan de wadlooptocht.

 

a

Gidsen zijn gastheer namens de vereniging en handelen vanuit gastheerschap.